ترانسفورماتور / Transformator
ترانسفورماتور در انواع ترانسفورماتور توزیع و ترانسفورماتور فوق توزیع و انتقال قابل ارائه می باشد.
ترانسفورماتور توزیع :
  • ترانسفورماتور خشک
  • ترانسفورماتور روغنی


محصولات قابل ارائه :
  • آریا ترانسفر
  • ایران ترانسفر
  • آریا تک
ترانسفورماتور های ........
  • ترانسفورماتور های فوق توزیع
  • ترانسفورماتور های انتقال